Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania“

18.9.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Informacja nt. normy ISO 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania“

(Uwaga : niniejsza informacja jest oparta na nieoficjalnym tłumaczeniu niektórych fragmentów normy ISO 45001:2018 i po wydaniu normy w wersji polskiej będzie wymagała zaktualizowania.)

W marcu 2018 roku ukazała się nowa norma ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania“. Została ona przygotowana przez Komitet Techniczny ISO / PC 283. Biuro komitetu objęło British Standards Institution – BSI. W pracach nad nową normą brali udział uczestnicy z ponad 50 krajów i organizacji międzynarodowych, w tym z Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Norma, jak i cały System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg jej wymagań, są przeznaczone dla wszystkich organizacji, które chcą zminimalizować możliwość wystąpienia wypadków w pracy.

ISO 45001: 2018 może być wdrożona w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości, rodzaju i działalności. Ma zastosowanie do ryzyka BHP w procesach znajdujących się pod kontrolą organizacji, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

ISO 45001: 2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenia o zgodności z tym dokumentem są wiarygodne pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wykluczenia.

Wdrożenie SZBHP wg normy ISO 45001:2018 pozwala na:

  • identyfikację zagrożeń i wprowadzenie środków kontroli i zapobiegania zagrożeniom;

  • zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych przekładające się na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej;

  • angażowanie pracowników i motywowanie ich dzięki lepszym, bezpieczniejszym warunkom pracy;

  • tworzenie kultury bezpiecznej pracy.

Standard określa minimalne wymagania skutecznego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ale zachęca także do stałego doskonalenia systemowego zarządzania działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem wydania normy ISO 45001: 2018 jest zmniejszenie liczby 2,78 miliona zgonów związanych z pracą i 374 milionów wypadków przy pracy, które mają miejsce co roku na świecie, jak szacuje Międzynarodowa Organizacja Pracy - International Labour Organization (ILO).

Norma ISO 45001: 2018 zastępuje OHSAS 18001; certyfikowane organizacje będą miały trzy lata na migrację do nowego standardu. Ostatecznym terminem jest 11 marca 2021 roku. Nowa norma wprowadza ramy, które można wykorzystać w całym łańcuchu dostaw, aby stworzyć kulturę zdrowia i bezpieczeństwa, stale poprawiającą wyniki w zakresie BHP. Standard OHSAS 18001 zostanie wycofany, również polska norma PN N 18001 będzie zastąpiona przez ISO 45001.

Norma ISO 45001:2018 opiera się na załączniku SL (Annex SL) - tej samej strukturze co ISO 9001:2015 (systemy zarządzania jakością) i ISO 14001:2015 (systemy zarządzania środowiskiem). Ułatwia to organizacjom mającym

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.