Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Kariera w dziale jakości

1.4.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

„Wybierz pracę, którą kochasz, i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.“ /Konfucjusz/

Kontrola jakości jest obecna w całym procesie produkcyjnym. Zaczyna się od kontroli dostarczonych materiałów, półproduktów i produktów. Kolejny etap to kontrola jakości na poszczególnych etapach procesu wytwarzania, a także sposobu i warunków jego przechowywania oraz transportu.

Praca zawodowa w obszarze jakości umożliwia kilka różnych wariantów rozwoju. W firmach można bowiem zarządzać kwestiami jakości na różnych szczeblach. Najczęstsze typy stanowisk odpowiadających w organizacjach za jakość to:

  • Pełnomocnik ds. jakości

  • Kontroler jakości

  • Specjalista ds. jakości

  • Inżynier jakości

Pełnomocnik ds. jakości (menedżer jakości) – zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – pełni przede wszystkim funkcję przedstawiciela kierownictwa w zakresie systemu jakości. Jest to druga osoba po prezesie odpowiadająca za sprawy związane z systemem zarządzania jakością. Jego zadania obejmują wdrożenie systemu oraz opiekę nad nim, a także jego rozwój. Stanowisko pełnomocnika jakości najczęściej jest oddzielnym stanowiskiem pracy w organizacji, ale bywa także, że jest funkcją nadaną wyszkolonemu pracownikowi, niezwiązanemu bezpośrednio z dziedziną zarządzania jakością.

Norma ISO 9001 w punkcie 5.5.2 zawiera wymagania dotyczące roli przedstawiciela kierownictwa w systemie zarządzania jakością – rolą Pełnomocnika jest wprowadzić czyli wdrożyć system zarządzania i go utrzymywać.

Kontroler jakości – zajmuje się głównie pomiarami: zarówno w procesie, jak i w czasie kontroli wejściowej i wyjściowej. Dysponuje zbiorem narzędzi pomiarowych odpowiednich dla rodzaju działalności organizacji, odpowiada za operacyjną część pracy działu jakości.

Specjalista ds. jakości – w dziale jakości najczęściej wspomaga działanie systemu zarządzania jakością od strony operacyjnej: jest audytorem wewnętrznym, odpowiada za przeprowadzenie kontroli wyrobów pod względem zgodności z wymaganiami Klienta, zajmuje się deklaracjami zgodności wyrobów. Specjalistę ds. jakości spotykamy najczęściej w organizacjach niezwiązanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi.

Inżynier jakości odpowiada za całokształt działań w zakresie jakości – w jego gestii pozostaje kontrola wszystkich faz procesu produkcyjnego i zapobieganie wytwarzaniu towarów o złej jakości.

Inżynier jakości może pełnić takie obowiązki jak specjalista ds. jakości, ale będą one uzupełnione o aspekty związane z działalnością produkcyjną organizacji: problemy produkcyjne do rozwiązania, zapewnienie systemowej kontroli wyrobów czy szkolenia dla operatorów.

Z uwagi na obszerny charakter zadań, wśród specjalizacji dla inżyniera jakości można odnaleźć:

  • Inżynier zapewnienia jakości (QA – Quality Assurance),

  • Inżynier jakości dostawców (SQA – Supplier Quality Assurance),

  • Inżynier planowania jakości (APQP – Advanced Product Quality Planning),

  • Inżynier jakości oprogramowania.

Każda ze specjalizacji wykorzystuje w swoich działaniach inny zestaw narzędzi.

Inżynier zapewnienia jakości najczęściej zajmuje się doskonaleniem bieżących procesów produkcyjnych oraz wspomaganiem produkcji. Prowadzi szkolenia dla operatorów, dba o ich świadomość udziału w systemie jakości, przeprowadza analizę wskaźników jakościowych, uczestniczy we wdrażaniu udoskonaleń, a właściwie jest ich inicjatorem.

Inżynier jakości dostawców angażuje się w procesy reklamacyjne oraz audyty dostawców. Dba o poprawność specyfikacji zakupowych oraz o przestrzeganie ich wymagań przez dostawców. Jego rola może być ogromna, jeśli większość półwyrobów jest kupowana przez organizację.

Inżynier planowania jakości skupia się na przeprowadzeniu (lub współtworzeniu) analizy FMEA i na jej podstawie tworzy plan kontroli wyrobu. Głównymi założeniami w planowaniu będą wymagania Klienta, z którym najczęściej ma kontakt w tym zakresie. Zazwyczaj rola inżyniera planowania jakości kończy się w momencie zatwierdzenia produkcji seryjnej, wtedy nadzór nad procesem powinien trafić do inżyniera zapewnienia jakości, a inżynier planowania powinien dostać kolejny projekt do wdrożenia.

Inżynier jakości oprogramowania to najnowsza ze specjalizacji. Pracy w takim charakterze można szukać w firmach tworzących oprogramowanie, w bankowości, w mediach itp. Zazwyczaj polega ona na kontroli jakościowej oprogramowania, zanim zostanie dopuszczone do sprzedaży. Tutaj potrzebne są zupełnie inne umiejętności i doświadczenie niezwiązane z pozostałymi specjalizacjami. Inżynier jakości oprogramowania wykazuje się znajomością metodyk testowania aplikacji oraz inżynierii oprogramowania, zna się na programowaniu.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

W zależności od miejsca pracy zakres czynności inżyniera jakości będzie zróżnicowany.

Próbując jednak zdefiniować zakres jego działań, należy wskazać, że do podstawowych zadań inżyniera jakości należy określenie głównych cech i wymagań jakościowych wytwarzanych wyrobów, wykonanie ich specyfikacji z uwzględnieniem wymagań norm ISO oraz wybór modelu zapewnienia jakości. Na tej podstawie budowany jest teoretyczny system, w którym określona jest struktura organizacyjna i procedury działania na każdym stanowisku pracy wpływającym w jakimkolwiek stopniu na jakość wyrobu.

Inżynier jakości musi także prowadzić dokumentację wprowadzonego systemu, a także odpowiadać za dokonywanie okresowych weryfikacji stanu jakości wyrobu czy usługi. W przypadku konieczności wprowadzenia w realizowanym procesie zmian technologicznych współpracuje przy opracowywaniu procedur ich wprowadzenia i steruje wprowadzeniem tych zmian.

Stanowisko inżyniera jakości ma charakter indywidualny i samodzielny, szczególnie na etapie projektowania oraz oceny i podejmowania decyzji. Zakres zadań wymaga natomiast konsultacji i współpracy z innymi pracownikami organizacji, w której pracuje (z pracownikami odpowiedzialnymi za pakowanie, transport, czy nawet niezadowolonymi konsumentami, którzy zgłoszą reklamacje).


WARUNKI PRACY

Inżynier jakości może pracować w różnych miejscach. Mogą to być zarówno budynki biurowe, jak i hale produkcyjne, laboratoria, magazyny. Od rodzaju kontrolowanego wyrobu bądź usługi zależą szczegółowe warunki jego pracy, takie jak np. styczność z

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.