Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Przywództwo i współudział pracowników

1.4.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

5.1 Przywództwo i zaangażowanie

Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa, w tym świadomość
i odpowiedzialność, aktywne wsparcie, zdolność do reakcji i informacje zwrotne, mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania BHP.

Zgodnie z wymaganiami normy najwyższe kierownictwo powinno wykazywać przywództwo i zaangażowanie w odniesieniu do systemu zarządzania BHP przez:

 • - przyjęcie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie związanym z pracą urazom
  i dolegliwościom zdrowotnym, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy i działań;
 • - zapewnienie, aby polityka BHP i związane z nią cele BHP były ustanowione
  i zgodne ze strategicznym kierunkiem organizacji;
 • - zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji;
 • - zapewnienie dostępności zasobów potrzebnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania BHP;
 • - komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania BHP i zgodności
  z wymaganiami systemu zarządzania BHP;
 • - zapewnienie, aby system zarządzania BHP osiągał zamierzony(-e) wynik(-i);
 • - kierowanie i wspieranie osób, które mają wpływ na skuteczność systemu zarządzania BHP;
 • - zapewnienie i promowanie ciągłego doskonalenia;
 • - wspieranie innych istotnych ról kierowniczych w celu demonstrowania ich przywództwa, jeżeli to dotyczy zakresu ich odpowiedzialności;
 • - rozwijanie, przewodzenie i promowanie w organizacji kultury, która wspiera zamierzone wyniki systemu zarządzania BHP;
 • - ochronę pracowników przed represjami w związku ze zgłaszaniem incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans;
 • - zapewnienie, że organizacja ustanawia i wdraża proces(-y) konsultacji
  i współudziału pracowników;
 • - wspieranie tworzenia i funkcjonowania komisji zajmujących się zdrowiem
  i bezpieczeństwem.

Kultura osobista, kompetencja, stosowane praktyki menadżerskie, czy wzorce postępowań mogą odzwierciedlać pełne włączenie się najwyższego kierownictwa
w działania na rzecz systemu zarządzania BHP.

Najwyższe kierownictwo powinno mobilizować pracowników do aktywnego współudziału poprzez wzajemne zaufanie oraz wspólne postrzeganie znaczenia dobrze funkcjonującego systemu zarządzania BHP jako szansy poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ważnym wymaganiem w zakresie sposobu wykazania przez najwyższe kierownictwo przywództwa jest zachęcanie pracowników do zgłaszania incydentów, zagrożeń, ryzyk i szans oraz odstąpienie od wykonywania pracy w sytuacjach, które według nich stwarzają bezpośrednie i poważne zagrożenie życia lub zdrowia, przy jednoczesnej ich ochronie przed represjami, jeżeli to robią.

5.2 Polityka BHP

Polityka BHP jest zbiorem zasad ustalonych, jako zobowiązania, w których najwyższe kierownictwo wyznacza długoterminowy, strategiczny kierunek organizacji w celu wspierania i ciągłego doskonalenia swoich wyników działania w zakresie BHP.

Zobowiązania te są następnie odzwierciedlane w procesach, które organizacja ustanawia dla zapewnienia solidnego, wiarygodnego i rzetelnego systemu zarządzania BHP. Polityka BHP tworzy ramy dla organizacji do wyznaczenia jej celów oraz do podejmowania działań w celu osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP.

W przypadku opracowania polityki zintegrowanego systemu zarządzania zaleca się, aby organizacja, opracowując swoją politykę BHP, rozważyła jej spójność
i koordynację z innymi politykami.

Zgodnie z wymaganiami normy najwyższe kierownictwo powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymywać politykę BHP, która:

 1. zawiera zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym i jest odpowiednia do celu, wielkości i kontekstu organizacji oraz specyfiki ryzyk i szans związanych z BHP;
 2. tworzy ramy dla ustalania celów BHP;
 3. zawiera zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych wymagań;
 4. zawiera zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk związanych z BHP;
 5. zawiera zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP;
 6. zawiera zobowiązanie do konsultacji i współudziału pracowników oraz – tam, gdzie funkcjonują – przedstawicieli pracowników.

Polityka BHP powinna być:

 • - dostępna jako udokumentowana informacja;
 • - zakomunikowana w organizacji;
 • - dostępna dla stron zainteresowanych, jeśli jest to odpowiednie;
 • - odpowiednia i dostosowana do organizacji.

5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji

Najwyższe kierownictwo ponosi całkowitą odpowiedzialność za funkcjonowanie organizacji, niemniej posiada również uprawnienia, aby wyznaczyć inne osoby
i przypisać im role, obowiązki i uprawnienia służące osiąganiu zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP. Zadania, obowiązki i uprawnienia powinny być jednoznaczne, zrozumiałe i przypisane każdej funkcji w strukturze organizacyjnej.

Każdy pracownik przyjmuje odpowiedzialność osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP w nadzorowanym obszarze (np. brygadzista za podległych pracowników i warsztat; operator za maszynę, prawidłową eksploatację
i stan techniczny).

Zgodnie z wymaganiami normy najwyższe kierownictwo

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.